เอเชียซอฟท์ ชี้แจงข่าวที่ปรากฏทางสื่ออินเตอร์เน็ต

เอเชียซอฟท์ ชี้แจงข่าวที่ปรากฏทางสื่ออินเตอร์เน็ต

ตามที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่ออินเตอร์เน็ต เมื่อวันท