แถลงการฉบับที่ 1 เรื่องประเด็นพระรามจากผู้บริหาร Playinter

เรียนพี่น้องชาว HoN และ บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกท่าน