NCSoft ปล่อยของรัวยั่วน้ำลายเกมเมอร์ก่อนสิ้นปีในงาน NC Media Day 2018

NCSoft ปล่อยของรัวยั่วน้ำลายเกมเมอร์ก่อนสิ้นปีในงาน NC Media Day 2018

  ช่วงปล่อยของก่อนสิ้นปีของเหล่าผู้พัฒนาจากเก