Black Deserts อีกหนึ่งเกมส์ออนไลน์ฟอร์มยักษ์ ของเกาหลี

Black Deserts เกมส์ออนไลน์ฟอร์มใหญ่ภาพงามๆ จากกลุ่

Kritika เกมส์แอคชั่นกระแสแรงเปรี้ยง พร้อมแล้ว OBT ที่เกาหลี

Kritika เกมส์ออนไลน์แอ็คชั่นที่ถูกกล่าวถึงจากเกมเม