Overwatch 2 พรีวิว Season 2–เพิ่ม tank ใหม่ Ramattra แผนที่ Shambali และ อื่นๆ

Overwatch 2 พรีวิว Season 2–เพิ่ม tank ใหม่ Ramattra แผนที่ Shambali และ อื่นๆ

Season 2 ใกล้เข้ามาแล้ว และมีการพัฒนาในตัวเกมมากมา