Blizzard ฟ้องค่ายเกมจีน ข้อหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกม Overwatch

Blizzard ฟ้องค่ายเกมจีน ข้อหาละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาเกม Overwatch

ข่าวจากสื่อในท้องถิ่นประเทศจีน มีการรายงานว่า Bliz