EOS Online : Council of Soul เฟ้นหาสุดยอดคอมมูนิตี้ชั้นนำของเมืองไทย

EOS Online : Council of Soul เฟ้นหาสุดยอดคอมมูนิตี้ชั้นนำของเมืองไทย

Council of Soul คือ กลุ่มที่มีการรวมตัวของผู้เล่นเ