8 มิถุนายนนี้ League of Legends รับฟรี Close Beta Key ทั่วประเทศ!!

ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ แล้วสำหรับกำหนดการ การเปิดให้บริ