ข้อมูลเบื้องต้น เกมอิกสะ IXA ก่อน Open Beta 7 พฤษภาคมนี้

หลังการทดสอบการรบในช่วง Close Beta ของเกม อิกสะ IX