EOW เปิดเซิร์ฟ “S3 สิงห์ดำ” ตามคำเรียกร้อง

Edge of Warriors เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “S3 สิง

EOW เปิดเซิร์ฟ "S3 สิงห์ดำ" ตามคำเรียกร้อง

Edge of Warriors เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ “S3 สิง