SF อย่าปล่อยให้คนโกง เล่นเกม “กำเนิด X” ระบบป้องกันโปรแกรมโกงแบบใหม่

บนหน้าเว็บไซต์ (ซึ่งยังไม่บอกว่า X มาจากอะไร จนกว่

SF อย่าปล่อยให้คนโกง เล่นเกม "กำเนิด X" ระบบป้องกันโปรแกรมโกงแบบใหม่

บนหน้าเว็บไซต์ (ซึ่งยังไม่บอกว่า X มาจากอะไร จนกว่

เตะ!! คนโกง ออกจากเกม 29 มี.ค. นี้ อย่าให้คนโกงเล่นเกม Special Force

ในวันที่ 29 มี.ค. นี้ ทีมงาน Special Force จะทำการ