March Of Empires สวมบทราชาแห่งสนามรบในยุคกลาง

March Of Empires สวมบทราชาแห่งสนามรบในยุคกลาง

Gameloft เปิดตัวเกมใหม่โดยใช้ชื่อว่า March Of Empi

Gameloft เปิดตัวเกมใหม่ Siegefall มหาวินาศถล่มอาณาจักร

Gameloft เปิดตัวเกมใหม่ Siegefall มหาวินาศถล่มอาณาจักร

วันนี้ Gameloft มีเกมใหม่มาเสนอ เกมที่มีชื่อว่า Si