Chinese Hero ชี้ชัด!! กันไปเลย กับจุดที่ตั้ง “สำนักพยัคฆ์มังกร”

อีกเพียงไม่นาน ก็จะถึงช่วงเวลาที่เพื่อนๆ ชาว Chine