Closers อัพเดทดันเจี้ยนใหม่สนามบินนานาชาติ ถูกผู้ก่อการร้ายบุกโลก

Closers อัพเดทดันเจี้ยนใหม่สนามบินนานาชาติ ถูกผู้ก่อการร้ายบุกโลก

ร่วมพลังกู้สนามบินนานาชาติกันเล้ย!! ใครอยากร่วมด้ว