Welcome Guest, please login or register.
Username:
Password:

ข่าว: โพสข้อความซ้ำๆ หรือโพสแต่ลิ้งค์ ขออนุญาติแบนนะครับ
หน้า: [1]
  พิมพ์  
Read
ธันวาคม 29, 2012, 04:31:24 AM
sheetram1
Full Member
***
กระทู้: 135ด่วน!! รับสมัคร เปิดสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ปี 56 คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ จาก www.sheetram.com

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อปฎบัติงาน รวม 134 อัตรา <รับออนไลน์> (24 ธ.ค.55-7 ม.ค.56)

ดูรายละเอียดการรับสมัครที่  http://www.sheetram.com/jobs-b-a-9387-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย-ประกาศรับสมัครงาน.html

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) จาก www.sheetram.com


คู่มือเตรียมสอบ รฟม.,สมัครสอบ รฟม.,แนวข้อสอบ รฟม.,คู่มือสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,
ข้อสอบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย,แนวข้อสอบพนักงานรักษาความปลอดภัย,แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป,
แนวข้อสอบพนักงานทรัพยากรบุคคล,แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานพัสดุ,สอบการรถไฟฟ้า.ข้อสอบการรถไฟฟ้า

http://www.sheetram.com/products-p-248-1-280-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย-รฟม.html

         
                               

1. รวมข้อสอบ 1,018 ข้อ พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ)
รหัส CW014 ราคา 220 บาท
ประกอบด้วย
1.สอบเชาว์ปัญญา
2.สอบวิชาภาษาอังกฤษ
3.สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งบริหารงานทั่วไป
รับผิดชอบทางด้านเลขานุการคณะกรรมการ รฟม.ประสานงานคณะกรรมการ และผูที่เกี่ยว
ข้องจัดทำ/พิมพ์รายงานประชุม จัดเตรียมเอกสารต่างๆ งานพัสดุ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
งานบริหารงานตอบแทน งานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ประวัติวามเป็นมาข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย
พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
สารบัญ
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (341 ข้อ)
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (171 ข้อ)
3.โจทย์ข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (239 ข้อ)
4.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป (141 ข้อ)
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ)

2. รวมข้อสอบ 1,018 ข้อ พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 5 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ)
รหัส CW013 ราคา 220 บาท
สารบัญ
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (341 ข้อ)
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (171 ข้อ)
3.โจทย์ข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (239 ข้อ)
4.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป (141 ข้อ)
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ)

3. รวมข้อสอบ 1,028 ข้อ พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ)
รหัส CW015 ราคา 220 บาท
ประกอบด้วย
1.สอบเชาว์ปัญญา
2.สอบวิชาภาษาอังกฤษ
3.สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งทรัพยากรบุคคล
รับผิดชอบการวางแผนวิเคราะห์อัตรากำลัง งานสรรหา คัดเลือก งานทะเบียนประวัติ งานเก็บรวบรวม
ข้อมูล งานจัดทำบรรยายลักษณะงาน งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานบริหารผลตอบแทน งานจ้าง
เหมาบริการจัดหาแรงงาน งานปรับปรุงระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานร่มกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
ประวัตความเป็นมาข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
สารบัญ
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (341 ข้อ)
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (171 ข้อ)
3.โจทย์ข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (239 ข้อ)
4.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคล (151 ข้อ)
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ)

4.รวมข้อสอบ 785 ข้อ พนักงานรักษาความปลอดภัย ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ)
รหัส CW016 ราคา 220 บาท
ประกอบด้วย
1.สอบเชาว์ปัญญา
2.สอบวิชาภาษาอังกฤษ
3.สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย
มีความรู้การรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อยและความเป็ยระเบียบเรียบร้อย
ในเขตระบบรถไฟฟ้าทั้วในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ออกตรวจพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อสำรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อย ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงภัยในเขตระบบรถไฟฟ้า
ตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชั้นออกบัตรโดยสาร ชั้นชานชาลาและพื้นที่โดยรอบ
ตัวสถานีรถไฟฟ้า รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ความรู้เรื่องรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
ระเบียบสำนักนายกรับมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 ประวัตความเป็นมา
ข้อบังคับว่าด้วยการแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
สารบัญ
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (359 ข้อ)
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (206 ข้อ)
3.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับความรู้เรื่องความปลอดภัย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 (53 ข้อ)
4.ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ พ.ศ.2544 (41 ข้อ)
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ)

5.รวมข้อสอบ 882 ข้อ พนักงานบริหารงานพัสดุ ระดับ 4 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ปี 2556 (อ.ชวิศและคณะ)

รหัส CW017 ราคา 220 บาท
ประกอบด้วย
1.สอบเชาว์ปัญญา
2.สอบวิชาภาษาอังกฤษ
3.สอบวิชาเฉพาะตำแหน่งบริหารงานพัสดุ
มีความรู้การบริหารงานพัสดุ เช่น จัดซื้อ จัดหา ว่าจ้าง การประกวดราคานานาชาติ การบริหารสัญญา
การตรวจรับ การเก็บรักษา ตรวจร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิวัฒนาการ คุณสมบัติ
ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์การใช้สอย ค่าบริการอะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรง
ทนทาน เพื่อกำหนดมาตราฐานคุณภาพพัสดุฯ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่อก้ไขเพิ่มเติม ประวัติความเป็นมาข้อบังคับว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
สารบัญ
1.โจทย์ข้อสอบเชาว์ปัญญา การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (213 ข้อ)
2.โจทย์ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (206 ข้อ)
3.โจทย์ข้อสอบความรู้เกี่ยวกับบริหารงานพัสดุ (57 ข้อ)
4.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (171 ข้อ)
5.โจทย์ข้อสอบพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย พ.ศ.2543 ความรู้
เกี่ยวกับประวัติวามเป็นมาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และข้อบังคับว่าด้วยการ
จัดแบ่งส่วนงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ.2551 (126 ข้อ)
6.โจทย์ข้อสอบการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (109 ข้อ)

ดูรายละเอียดคู่มือสอบอื่นๆเพิ่มเติมที่ http://www.sheetram.com/products-p-248-1-280-คู่มือเตรียมสอบ-แนวข้อสอบ-การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย-รฟม.html


สมัครเป็น Fanpage รับข่าวสารงานราชการและหนังสือออกใหม่ที่ : http://www.facebook.com/sheetram

สั่งซื้อได้ ที่  http://www.SheetRam.com  หรือ โทร.. 02-7230950 , 02-5141422 , 085-9679080
085-9993722,085-9993740,081-2312242 Fax:0-2718-6528 (ในเวลาทำการร้าน 8.15 น. –21.15)
บันทึกการเข้า
 

หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป: